Báo cáo kinh doanh

Quản lý hệ thống Báo cáo kinh doanh dựa trên Loại hình doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021. Danh mục biểu mẫu và báo cáo thống kê bao gồm:

  • Báo cáo Lữ hành: Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

  • Báo cáo Lưu trú: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  • Báo cáo Dịch vụ khác: Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.