Cấp quản lý

Quản lý điểm đến, đại diện là các Sở du lịch địa phương
Mục này sẽ cung cấp cho bạn các Chức năng và Nghiệp vụ chính trong nền tảng, trợ giúp bạn áp dụng vận hành hiệu quả nhất. Mỗi chức năng sẽ cung cấp cho bạn một tập hợp các ứng dụng, nghiệp vụ thao tác trên từng đơn vị công việc mà bạn xử lý.