Tài nguyên Du lịch

Với hệ thống Chuyển đổi số Tài nguyên Du lịch Việt Nam, phân hệ Module Tài nguyên trên Nền tảng iTourism tập trung nguồn lực để hình thành CSDL tài nguyên Du lịch có tính liên kết, đặt nền móng cho các hoạt động quản lý của cơ quan quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp và đặt dịch vụ của khách du lịch.

Nền tảng iTourism cho phép quản lý CSDL đánh giá, thống kê hàng chục ngàn Tài nguyên trên toàn quốc, phân bổ theo các Loại tài nguyên, Nhóm tài nguyên, Nhóm điểm đến và phân bổ theo từng địa phương.

Bao gồm:

  • Tài nguyên du lịch thiên nhiên: bao gồm các yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên đang được khai thác hoặc có thể được sử dụng phục vụ mục đích du lịch.

  • Tài nguyên du lịch văn hoá: bao gồm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội do con người đương đại tổ chức cũng tạo ra sức hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

  • Tài nguyên du lịch xã hội: bao gồm các đối tượng, hiện tượng do con người tạo ra trong quá trình phát triển có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.