Điều kiện tham gia

Nền tảng iTouirsm hỗ trợ Siêu kết nối cho các Doanh nghiệp Du lịch hoạt động tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ.

Điều kiện tham gia:

Đối với Công ty Du lịch

  • Công ty Lữ hành: phải Giấy phép Lữ hành theo Quy định pháp luật Việt Nam quy định
  • Doanh nghiệp Dịch vụ khác: Tùy vào loại hình kinh doanh mà hệ thống sẽ yêu cầu bạn phải có giấy phép mới tiếp cận được Dịch vụ của hệ thống

Lưu ý: Nhân sự đại diện: Người đại diện đăng ký với hệ thống cần phải có Họ & Tên, Email, Số điện thoại, Vai trò tại Doanh nghiệp

(đăng ký tham gia)

Đối với Hội & Hiệp hội, cần có:

  • Quyết định thành lập
  • Ban chấp hành để vận hành hội
  • Điều lệ & Quy định thu Phí & hội phí của Hội viên rõ ràng

Lưu ý: Nhân sự đại diện: Người đại diện đăng ký với hệ thống cần phải có Họ & Tên, Email, Số điện thoại, Vai trò tại Doanh nghiệp

(đăng ký tham gia)

Doanh nghiệp & Hội & Hiệp hội cần tối thiểu 01 thành viên có thể đại diện để đăng ký với Nền tảng để tạo thành user đầu tiên để truy cập và khai báo các thông tin của Doanh nghiệp trên Nền tảng trước khi được duyệt tham gia hoạt động trên nền tảng hệ thống.

Yêu cầu bắt buộc: Doanh nghiệp cần có giấy phép theo Quy định của pháp luật Việt Nam

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình đăng ký hay sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời mọi khó khăn trong mọi thời gian sử dụng.